شار نوری

شار نوری یا لومن

شار نوری عبارت است از میزان تشعشعات قابل حس توسط چشم که از منبع نور خارج یا به جسم وارد می شود. در توضیح شار نوری باید گفت کل نور که توسط منبع انتشار می یابد در واحد توان یا وات تعریف می شود و شامل طیفهای نوری اثرگذار و بی اثر بر شبکیه چشم […]