بایگانی نویسنده: iranhoor

شار نوری

شار نوری یا لومن

شار نوری عبارت است از میزان تشعشعات قابل حس توسط چشم که از منبع نور خارج یا به جسم وارد می شود. در توضیح شار نوری باید گفت کل نور که توسط منبع انتشار می یابد در واحد توان یا وات تعریف می شود و شامل طیفهای نوری اثرگذار و بی اثر بر شبکیه چشم […]